top of page

Lucia Tallová: 

Moře / Sea

21.11. – 19.12. 2015

 
foto: Peter Fabo

Mladá a už neprehliadnuteľná slovenská maliarka Lucia Tallová predstavuje v pražskej galérii Nevan Contempo svoju najnovšiu tvorbu. Séria objektov a akvarelov s názvom More prináša vyzreté novinky, ktorých zárodky uzreli svetlo sveta počas jej tvorivého pobytu v Kalifornii (2014, iniciatíva topoľčianskeho Nástupišťa 1- 12). Tu bola vášnivá zberateľská pozornosť, ktorá dlhodobo formuje a smeruje Tallovej výtvarný vývin, zaujatá novým motívom historických pohľadníc a fotografií, s lokálne typickou prímorskou scenériou. Malé formáty v rôznych experimentálnych technikách sú takmer od počiatku paralelnou líniou k Tallovej veľkorysým akrylovým maľbám. Po tradične rámovaných akvareloch i kolážach, s ústredným motívom svadobných párov z historických fotografií, a taktiež po lightboxovom a akvarelovo-grafickom intermezze, prichádza autorka nielen s úplne novou obrazovou témou, ale aj s novým spôsobom adjustovania privlastnených a manipulovaných pohľadníc i fotografií. Svoje „zbierkové predmety“, dramaticky poznačené umeleckým zásahom, zatvára do rámov ako do vitrínok a tieto objekty potom komponuje do (vizuálne nie však významovo) viacúrovňových a mnohopohľadových inštalácií, pri ktorých ráta s pohybom diváka - zmenou jeho stanoviska i uhľa pohľadu. Časť svojho „archívu“ s morskými krajinami a scenériami sprístupnila Lucia Tallová slovenskej diváckej verejnosti už na spoločnej výstave s talianskou výtvarníčkou Cristinou Fiorenzou v nitrianskej Galérii mladých (Devoid places, 2015). Aktuálna pražská kolekcia je primárne venovaná večnej ľudskej i umeleckej fascinácii morom a jeho horizontom, ktorý je archetypálne prítomnou avšak v skutočnosti neexistujúcou líniou krajiny. Lucia Tallová svoje horizonty dotvára čiernou linkou, stužkou, škvrnou, pokrčeným alebo perforovaným papierom, typickým čiernym stekancom, alebo aplikáciou čipkového dekoru. No nielen to, fotograficky zachytenú krajinu často pretáča a zakomponováva do celku naopak - hore nohami, čím z dôverne známeho výjavu vyrobí zvláštne znepokojivý cudzí prvok. Maliarskym zásahom dovolí prechádzať z fotografie až na podklad - jej more sa tak vylieva a horizont sa stáva nekonečným. Sériu esteticky mimoriadne pôsobivých objektov dopĺňajú po prvý krát vystavené akvarely, s uvoľnene abstrahovanou a pre autorku netypicky minimalizovanou krajinnou scenériou, a niekoľko prekvapení...

LUCIA TALLOVÁ (1985) - po stredoškolskom štúdiu na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, absolvovala magisterské štúdium v maliarskom ateliéri prof. Ivana Csudaia, akad. mal. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2005 - 2011). Mladá maliarka rozvinula počas svojho štúdia a následnej samostatnej tvorivej činnosti pozoruhodný a nezameniteľný maliarsky štýl, vďaka ktorému je na prvý - odborný i laický - pohľad identifikovateľná v plejáde tzv. mladej slovenskej maľby. Za svoj doterajší výkon získala aj viacero ocenení (Strabag Artaward International 2010, Nadácia VÚB - Maľba roka 2013) a vystavovala svoje diela na úctyhodnom počte samostatných výstav (Praha, Bratislava, Viedeň, Ostrava, Trenčín, Žilina, Nitra, Piešťany). 

~~~

 

The young yet already distinctive Slovak painter Lucia Tallová exhibits her latest work at the Nevan Contempo Gallery in Prague. A series of objects and watercolours entitled The Sea offers mature outlooks, the seeds of which were planted during her residency in California (2014, the Topoľčany Platform 1- 12 initiative). Here her passionate collector’s eye, that has long formed and directed her creative development, was caught by a new motif of historical postcards and photographs featuring the local coastal scenery. From the start small formats using different experimental techniques run in parallel to Tallová’s grandiose acrylic paintings. After traditionally framed watercolours and collages featuring the central motif of wedding couples from historical photographs, and after an interlude of lightboxes and watercolour graphics, the artist has now come up with a completely new visual theme, as well as a new method of modifying appropriated and manipulated postcards and photographs. Her “collection items”, dramatically marked by artistic intervention, she encloses within the frame as within a showcase and then incorporates (visually but not semantically) into multilevel and multi-perspective installations, in which she allows for the movement of the viewer – the shifts in their attitudes and point of view. Part of her “archive” featuring seascapes was seen by the Slovak public at her joint exhibition with the Italian artist Cristina Fiorenza at the Nitra Gallery (Devoid Places, 2015). The current Prague collection is primarily devoted to an eternal human and artistic fascination with the sea and its horizon, which is archetypally present though in reality there exists no line of the earth. Lucia Tallová creates her horizons with a black line, ribbon, stain, crumpled or perforated paper, typical black flow, or through the application of lace decor. She often turns the photographed landscape upside down and integrates it into the whole, creating a disturbingly strange element from the intimately known. The addition of painting allows her to move from the photograph to the essence – her seas then ebb and flow and the horizon becomes infinite. The series of aesthetically extraordinary objects are supplemented by watercolours being shown for the first time, with free abstraction and minimised landscapes untypical of the artist, and some surprises ...

LUCIA TALLOVÁ (1985) – after completing her secondary education at the Josef Vydra School of Applied Arts in Bratislava, Tallová did a Master’s degree at the painting studio of Professor Ivan Csudai at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (2005–2011). During and after her studies the young painter developed a remarkable and unmistakable style that at first sight, both specialist and laic, is identifiable within the Pleiades of young Slovak painting. Her work has won several awards (Strabag ArtAward International 2010, the VÚB Foundation Painting of the Year 2013) and has been exhibited in many solo shows (Prague, Bratislava, Vienna, Ostrava, Trenčín, Žilina, Nitra, Piešťany).

text: Silvia L. Čúzyová

Tato výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury Slovenské republiky

bottom of page