top of page

Rafani:

Síla / Power

23.1. – 28.2. 2015

 
foto: Martin Polák

Svět již není stvořen bohem. Je sám sebou, opuštěný a bez lásky. Umění dříve vynalézalo obrazy boha. Dnes mu zbývá jen svět. A ten je takový, jaký ho umění zobrazí, tak jakápak umělecká autonomie. Svět se pomocí obrazů stává naším domovem.

Domov je ztělesněná umělost. Má své vládce i ovládané. Domov je místo, kde šelmy i oběti našli společný prostor. Všichni máme nezadatelné právo na pojídání masa. Etika velí: pojídání sebe sama je správnější, než pojídání druhého. Zkoumáme střeva sebereference. Z jednotlivin našich domovů jsme vybudovali průmysl. Všechny ohlávky nasazujeme i sobě. Nepřítel se skrývá uvnitř.

Zbořme zbytky starých světů v našich tělech, budoucnost je nejistá a temná. Vězte, že to není zlo, nýbrž její cnost. Les šumí a skrývá upadající kulturu. Hvězdy ukazují nepatrnost lidského měřítka a internet je takový, jací jsme my, my jsme tací, jaký je internet. Všechny kruhy všech důkazů – to je náš svět.

Liberální demokracie.

~~~

The world is no longer created by god. It is alone, abandoned and loveless. Art used to invent images of god. These days all it has left is the world. And the world is how art depicts it, so what do we say to artistic autonomy? The world is becoming our home with the aid of images.

Home is artifice incarnate. It has those who rule and those who are ruled. Home is a place where predators and prey find a communal space. We all have an inalienable right to feed on meat. Ethics tells us: eating oneself is better than eating the other. We examine the bowels of self-reference. From the details of our homes we have created industry. All the halters we put on ourselves. The enemy is concealed within. 

 

Let’s tear down the remains of the old worlds in our bodies. The future is uncertain and dark. Be sure that it isn’t evil but its virtue. The forest rustles and hides the failing culture. The stars point to the insignificance of the human scale and the internet is us and we are the internet. All the circles of all evidence – that’s our world. Liberal democracy.
 

bottom of page