top of page

BHG: Pure Hate

9.12. 2016 – 14.1. 2017

 
foto: Tomáš Souček

BHG manifest 1.0


1)

Budoucnost patří mechanizované hegemonii. Budoucnost je stroj. Balada o stroji psaná prostřednictvím stroje.
 

2)

Věříme, že je možné z jemných náznaků odhadnout nastávající dění, a tak vše přepsat. Neopodstatněně věříme čím dál víc v intuici.


3)

Věříme, že jediné, co může lidstvo vytrhnout z křeče je víra ve vyšší utopistickou myšlenku, která ani nijak nemusí být kolektivně pojmenována.
 

4)

Víme, jak bude vypadat budoucnost. Jelikož se nelze vrátit zpátky, chceme vyrýt do ksichtu strnulosti jizvu střepem naší pravdy.


5)

Toužíme změnit kód toho, co je už nakonfigurované uvnitř neměnných struktur. Topíme se v lávě.
 

6)

Jsou věci, které zatím nelze pojmenovat, jelikož pro ně zatím jazyk nemá slov.
 

7)

Jsou slova, která budou teprve vymyšlena, aby se s nimi pojmenovávaly fenomény nám zatím neznámé.

 

8)

Politiku vnímáme jako velký limit kreativity a utopie. Pokoušíme se zachovávat si kolektivní naivitu a předejít tak skepsi.
 

9) Chceme vše, co je jen možné; výhodou je, že nevíme, co to je. Nenacházíme smysl, ale přesto jdeme pořád dál.


10) Každý má svůj úkol, svůj potenciál. Jsme instituce. Jsme struktura, která je zhoubná. Jsme absolutno. Jsme budoucnost. Jsme kritický monument.

~~~

BHG Manifesto 1.0

 

1)

The future belongs to mechanized hegemony. The future is a machine. A ballad on the machine written by machines.

2)

We believe that it is possible to predict forthcoming events from subtle indications and then rewrite them. Although unfounded, we increasingly believe in intuition.

3)

We believe that the only thing that can break humanity‘s cramp is the belief in a higher utopian idealwhichdoes not even have to be collectively named.

4)

We know what the future will look like. Since we cannot go back, we want to carve a scar on the face of stupor with the shard of our truth.

5)

We wish to change the code of what is already configured within unchanging structures. We are drowning in lava.

6)

There are things that cannot be named, because language does not have words for them yet.

7)

There are words yet to be invented that will be used to name phenomena yet unknown. 

8)

We look at politics as a great limit on creativity and utopia. We are trying to preserve a collective naivety, thus overcoming skepticism. 

9)

We want all that is possible, the advantage being that we don't know what it is. We can't find meaning, but we advance further and further nevertheless.

10)

Everyone has their role, their potential. We are an institution. We are a structure that is malignant. We are the absolute. We are the future. We are the critical monument. We are BHG!

bottom of page