top of page

Pavel Humhal: NESOUHLASÍM S VÁMI, ALE SNAD MÁTE PRAVDU… / I DON’T AGREE WITH YOU, BUT MAYBE YOU’RE RIGHT…

18.3. – 21.4. 2017

 
foto: Tomáš Souček

Morální konflikt mezi hledáním pravdy a prosazováním vlastního názoru můžeme opsat jako intuitivní vědomí, které je korigováno faktickými důkazy vědy, nebo jako naše logické chápání světa, které je v rozporu s kulturními memy, které v nás kódují náboženství, víra a historie. V podobné situaci se nachází vizuální umělec, který se nemůže vyhnout obecným vizuálním znakům, které jsou snadno dešifrovatelné, a na straně druhé je vystaven silně individualizovaným afektům, kdy reagujeme na vznikající situace krajně iracionálně.

~~~

We can regard the moral conflict between the quest for truth and the assertion of our own opinion as an intuitive awareness that is corrected by scientific proof or as our logical understanding of the world which is in conflict with the cultural memes encoded in us by religion, faith and history. The visual artist is in a similar position. They cannot avoid general visual signs that are easy to decipher, while they are exposed to powerfully individualised affects when reacting irrationally to situations arising. 

text: Karel Srp

bottom of page