top of page

Anna Slama 

& Marek Delong:

Pouť / Pilgrimage

20. 7. – 27. 8. 2021

 
foto: Eva Rybářová

Umělecká dvojice Anna Slama & Marek Delong dokáže ve svých instalacích,kde jsou zpravidla zkombinovaná nejrůznější média i materiály, vytvořit zcela specifickou atmosféru, která diváka pohltí a přenese do světa mimo realitu, někde na pomezí snu a pohádkového příběhu. Tento efekt je způsobený schopností využívat techniky podobné divadelní scénografii spolu s emocionálním nábojem, jež v sobě nesou sochy a objekty, jimiž autoři zabydlují prostředí galerie. 

 

Síla tvorby této dvojice spočívá také v tom, že všechna vystavovaná díla vytváří svépomocí, často skrze časově i technologicky náročný proces, během kterého neustále posouvají hranice nabytých dovedností. Díla od diváka vyžadují blízký kontakt a detailní pozorování, které teprve umožní odhalit všechny významové a materiálové vrstvy, jež autoři do daného díla vložili. Soustředěná rukodělná činnost stojící v pozadí propracovaných uměleckých objektů umožňuje divákovi lépe porozumět samotnému procesu vzniku jednotlivých artefaktů, přesto na počátku tvůrčího procesu nestojí zaujetí pro konkrétní materiál, ale spíše intuitivní potřeba následovat určitý motiv, myšlenku či emoci pramenící z fantazie autorů. Skrze volená témata je pozorovateli otevřena možnost nového způsobu nahlížení na okolní svět a naladění se na vztahy, které panují mezi jednotlivými prvky v instalacích i v reálném světě. 

 

Hlavní zdroje inspirace pro umělecky zprostředkované narativy se formovaly během let, kdy autorské duo působilo na nezávislé zahraniční umělecké scéně. Předmětem dlouhodobého zájmu Anny Slamy a Marka Delonga je emocionální vypětí a návrat k citlivosti a upřímnosti uměleckých děl. Vytváří prostor pro terapii a odstup od úzkosti současné generace vystavené tlaku ztráty pozitivní vize budoucnosti a naděje. 

 

Svým přístupem unikají od logiky a kalkulace a pomocí mýtických prvků, senzuality a magičnosti dávají prostor zranitelnosti, intuici a nepředpojaté orientaci ve světě.


~~~

In their installations, which usually combine a wide range of media and materials, the artistic duo Anna Slama & Marek Delong manage to create a very specific atmosphere that engulfs the viewer and transports them into a world beyond reality, somewhere on the border of dream and fairy tale. This effect is due to their ability to draw on techniques similar to stage design, combined with the emotional charge that the sculptures and objects that the artists use to populate the gallery carry within themselves. 

 

The power of the duo’s work also resides in the fact that they create all the exhibited works on their own, often by means of a time-consuming and technologically demanding process, during which they are forever pushing at the boundaries of acquired skills. Their works require close contact and detailed observation from the viewer, since only in this way is it possible to penetrate all the layers of meaning and material that the artists have included in a work. Concentrated handicraft stands in the background of the sophisticated artworks, allowing the viewer to understand better the very process of creating individual works, even though the very start of the creative process is not characterised by a passion of specific material, but rather an intuitive need to pursue a certain motif, idea or emotion finding its source in the artists’ imagination. By means of the themes chosen the observer has the possibility of a new way of looking at the surrounding world and tuning into the relationships that prevail between individual elements in the installations and the real world. 

 

The main sources of inspiration for the artistically mediated narratives were formed during the years when the duo were active on the independent art scene abroad. For many years Anna Slama and Marek Delong have been fascinated by emotional strain and the return to the sensitivity and sincerity of works of art. They create space for therapy and a distance from the anxiety of the current generation exposed to the pressure of losing a positive vision of the future and hope. 

 

They escape from logic and calculation, and with the aid of mythical elements, sensuality and magic, give space to vulnerability, intuition, and an unbiased orientation in the world.

text: Veronika Čechová

bottom of page